Regulamin świadczenia usług sklepu Leyraa-Shop.pl

§ 1 Wstęp

1. Leyraa-Shop.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Anna Mieszkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Mieszkowska z siedzibą w Borowa 380, 39-305 Borowa, NIP 9591994504, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Leyraa-Shop.pl.

2. Kontakt z właścicielem można uzyskać pod adresem email: leyraablog@gmail.com
3. Podmiotem zawieraj
ącym umowy sprzedaży towarów zaprezentowanych na niniejszej stronie internetowej i stanowiących część oferty handlowej firmy Arteesoft Artur Perek z siedzibą w Tychach oraz podmiotem obsługującym realizację zamówień składanych na wskazanej stronie internetowej jest firma Arteesoft Internet-Reklama Artur Perek 43-100 Tychy, ul. Cielmicka 48, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej: 646-155-76-08

§ 2 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektronicznąRegulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj
ąca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient b
ędący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzeda
ży.
7. Us
ługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8. Umowa Sprzeda
ży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dost
ępny pod adresem www.leyraa- shop.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
10. Zamówienie – o
świadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilośćTowarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. System teleinformatyczny – zespó
ł współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 3 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego leyraa-shop.pl
2. Warunkiem z
łożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 3. Sklep internetowy leyraa-shop.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie leyraa-shop.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. Klient zobowi
ązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

6. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Leyraa-Shop.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
7. Serwis dzia
ła na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

8. Strona jest również dostępna w wersji mobilnej, przystosowana pod urządzenia takie jak telefon czy tablet.
4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnosz
ące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia (otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu), cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

§ 4 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej leyraa-shop.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia s
ą przyjmowane przez stronę internetową.
3. Zamówienia sk
ładane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie s
ą kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło,

niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedźze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia na adres email.
10. Czas rozpocz
ęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub kartą.

11. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny byćzgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.

12. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość – według swojego wyboru - zmiany zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z zamówienia. Klient otrzyma o tym informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. W przypadku anulowania zamówienia, dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Klienta o anulowaniu zamówienia.

13. Możliwe formy płatności odbywają się dzięki systemowi CashBill. wyróżniamy:
a) przelew dokonany przez klienta na numer rachunku bankowego ARTEESOFT Artur Perek, ul. Cielmicka 48 43-100 Tychy, Alior Bank 50 2490 0005 0000 4600 1903 9850
B) karta p
łatnicza
13. Sprzedaj
ący zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
14. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegaj
ą łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może jąopóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomoc
ą firm kurierskich i Poczty Polskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przesy
łka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Klient jest obci
ążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Płatności i dostawy”.

5. Hurtownia realizuje zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wskazanych przez hurtownię ANP jako wolnych od pracy treścią informacji mailowej skierowanej do podmiotu zakupującego z 4 dniowym wyprzedzeniem - co winno być uwzględnione przez składającego zmówienie.

6. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Po wys
łaniu zamówienia Klient otrzymuje - na wskazany przez niego adres poczty e-mail - potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towarów z Klientem.

§ 6 Realizacja zamówień

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
2. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych i jest zale
żny między innymi od:
a) wybranego przez Klienta sposobu p
łatności – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za koszty dostawy;
b) dost
ępności Towaru.
3. Koszt dostawy (wysy
łki) Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy (np. kurier, paczkomat).
4. Towary s
ą dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
5. Zaleca si
ę aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostaćniezwłocznie przesłany do ARTEESOFT Internet-Reklama Artur Perek, 43-100 Tychy ul. Cielmicka 48 bądź email: detal@anp.com.pl.
6. Zamówienia s
ą realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

§ 7 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: ARTEESOFT Internet- Reklama Artur Perek, 43-100 Tychy ul. Cielmicka 48 bądź email: detal@anp.com.pl. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, bądź dostarczonym wraz z zamówieniem.
3. Wskazany powy
żej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik w wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowanie tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu

informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Stosowny formularz odst
ąpienia od umowy sprzedaży jest przesyłany Klientowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klientowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego). To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
6. Zwrot wzajemnych 
świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zosta
ć opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien byćopakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: ARTEESOFT Internet-Reklama Artur Perek, 43-100 Tychy ul. Cielmicka 48.
8. Bezpo
średnie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.
9. Wszelki kontakt bezpo
średnio w sprawie: obsługa posprzedażowa możliwy jest przez email: detal@anp.com.pl

§ 8 Reklamacja i zwrot

1 Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2 W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzecząsprzedaną, a ARTEESOFT Internet-Reklama Artur Perek, 43-100 Tychy ul. Cielmicka 48 zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

3 W przypadku, gdy okaże sięże dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
4 Ca
ła procedura zwrotu, wymiany i reklamacji, jest przeprowadzana bezpośrednio z hurtownią ARTEESOFT Internet-Reklama Artur Perek, 43-100 Tychy ul. Cielmicka 48, kontakt przez email: detal@anp.com.pl

5 Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, ARTEESOFT Internet-Reklama Artur Perek, 43-100 Tychy ul. Cielmicka 48 zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

5 W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, ARTEESOFT Internet-Reklama Artur Perek, 43-100 Tychy ul. Cielmicka 48 informuje o tym Zamawiającego mailem bądźtelefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego

rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane s
ą w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mająprawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i 
środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie sk
ładania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia mo
żna dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres leyraashop@gmail.com

Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udost
ępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udost
ępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Tre
ść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 10 Zobowiązania przetwarzającego dane osobowe

1. Przetwarzający dane zobowiązuje się nie wykorzystywać danych osobowych objętych przedmiotem niniejszej umowy w celach innych niż określone treścią niniejszego regulaminu.

2. Przetwarzający dane zobowiązuje się do:

a) podejmowania środków zabezpieczenia danych wymaganych treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych i do pomocy Administratorowi w wywiązaniu się z przedmiotowych obowiązków;

b) pomagania Administratorowi w zakresie wywiązania się przez niego z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w art. 32–36 powołanego wyżej rozporządzenia;

c) zwrotu danych Administratorowi danych po zakończeniu przetwarzania oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii;

g) udostępnia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia jego obowiązków oraz do umożliwiania Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przezAdministratora przeprowadzanie audytów.
h) do niepodpowierzania przetwarzania danych bez pisemnej zgody Administratora danych.

i) zgłoszenia Administratorowi faktów naruszenia ochrony danych osobowych - bez zbędnej zwłoki - w przypadku stwierdzenia tegoż naruszenia – z zachowaniem wymagań art. 33 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;

3. Przetwarzający dane wskazuje, iż osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych są: Artur Perek oraz Anna Niemiec-Perek, które to na zasadzie pisemnych oświadczeń zobowiązały się do zachowania tajemnicy w zakresie danych osobowych określonych § 2 pkt. 2 przedmiotowej umowy.

§ 11 Obowiązki administratora

1) Administrator zobowiązany jest do:

a) pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych;
b) ci
ągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
c) zdolno
ść do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego;
d) regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczno
ści środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

2. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je właściwemu organowi nadzorczemu zgodnie z art. 55 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

3. Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

4. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki jest zobowiązany zawiadomić o przedmiotowym naruszeniu – zachowaniem warunków art. 34 ust. 2 osobę, której dane dotyczą, chyba, że zachodzą przypadki określone Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 art. 34 ust. 3 wyłączające konieczność tegożzawiadomienia.

§ 12 Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Anna Mieszkowska (leyraa-shop.pl). Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tąpolityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienićustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie.

Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Anna Mieszkowska (leyraa-shop.pl) używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by byłłatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

§ 13 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Je
żeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przys
ługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia z
łożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będąrealizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu: 22.05.2018r.