§ Ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mająprawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres leyraashop@gmail.com

Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udost
ępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udost
ępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Tre
ść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ Zobowiązania przetwarzającego dane osobowe

1. Przetwarzający dane zobowiązuje się nie wykorzystywać danych osobowych objętych przedmiotem niniejszej umowy w celach innych niż określone treścią niniejszego regulaminu.

2. Przetwarzający dane zobowiązuje się do:

a) podejmowania środków zabezpieczenia danych wymaganych treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych i do pomocy Administratorowi w wywiązaniu się z przedmiotowych obowiązków;

b) pomagania Administratorowi w zakresie wywiązania się przez niego z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w art. 32–36 powołanego wyżej rozporządzenia;

c) zwrotu danych Administratorowi danych po zakończeniu przetwarzania oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii;

g) udostępnia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia jego obowiązków oraz do umożliwiania Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przezAdministratora przeprowadzanie audytów.
h) do niepodpowierzania przetwarzania danych bez pisemnej zgody Administratora danych.

i) zgłoszenia Administratorowi faktów naruszenia ochrony danych osobowych - bez zbędnej zwłoki - w przypadku stwierdzenia tegoż naruszenia – z zachowaniem wymagań art. 33 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;

3. Przetwarzający dane wskazuje, iż osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych są: Artur Perek oraz Anna Niemiec-Perek, które to na zasadzie pisemnych oświadczeń zobowiązały się do zachowania tajemnicy w zakresie danych osobowych określonych § 2 pkt. 2 przedmiotowej umowy.

§ Obowiązki administratora

1) Administrator zobowiązany jest do:

a) pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych;
b) ci
ągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
c) zdolno
ść do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego;
d) regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczno
ści środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

2. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je właściwemu organowi nadzorczemu zgodnie z art. 55 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

3. Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

4. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki jest zobowiązany zawiadomić o przedmiotowym naruszeniu – zachowaniem warunków art. 34 ust. 2 osobę, której dane dotyczą, chyba, że zachodzą przypadki określone Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 art. 34 ust. 3 wyłączające konieczność tegożzawiadomienia.

§ Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Anna Mieszkowska (leyraa-shop.pl). Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tąpolityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienićustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie.

Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Anna Mieszkowska (leyraa-shop.pl) używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by byłłatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Data opublikowania regulaminu: 22.05.2018r.